Điều khoản sử dụng

Loading...

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ https://tienichhay.net/. Bạn hãy đọc các Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng các tài nguyên trên https://tienichhay.net/.

1. Điều kiện sử dụng

  • Bằng việc truy cập vào trang thông tin điện tử này, Quý khách đồng ý với các điều khoản sử dụng  bên dưới. Xin vui lòng đọc kỹ các điều kiện này trước khi sử dụng trang thông tin điện tử này.
  • Nếu Quý khách không đồng ý với các Điều Khoản Sử Dụng này, Quý khách không được truy cập hay sử dụng trang thông tin điện tử này.
  • Chúng tôi có thể điều chỉnh các Điều Khoản Sử Dụng này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo cho Quý khách hay đưa ra bất kỳ lý do gì, thông qua việc đăng tải bản cập nhật của Điều Khoản Sử Dụng trên trang thông tin điện tử này. Đề nghị Quý khách truy cập vào mục này thường xuyên để kiểm tra sự thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng. Trong trường hợp có thay đổi, Quý khách phải tuân thủ với điều khoản đã cập nhật. Nếu Quý khách không đồng ý với nội dung thay đổi của Điều Khoản Sử Dụng, Quý khách phải ngay lập tức ngừng việc sử dụng trang điện tử này.

2. Liên kết của các trang điện tử khác

  • Trang thông tin điện tử này có thể được kết nối với những trang thông tin điện tử khác không chịu sự kiểm soát của chúng tôi. Những liên kết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thêm sự tiện lợi cho Quý khách và chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng, ảnh hưởng và nội dung được đăng tải trên các trang thông tin điện tử đó.
  • Chúng tôi không có bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào và không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung được đăng tải trên các trang thông tin điện tử này cũng như không phê duyệt các thông tin, ý kiến, sản phẩm và dịch vụ dược giới thiệu ở đó. Quý khách theo đây xác nhận và đồng ý rằng Quý khách sẽ tự chịu mọi rủi ro liên quan đến việc Quý khách truy cập vào các trang thông tin đó.

3. Hành vi bị nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các tài nguyên trên https://tienichhay.net/cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các tài nguyên trên https://tienichhay.net/ cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

4. Sở hữu trí tuệ

Trang thông tin điện tử này thuộc sở hữu và được vận hành bởi Dịch Thuật Phương Đông. Tất cả các bản quyền và tài sản trí tuệ ở trên trang thông tin điện tử này thuộc về Dịch Thuật Phương Đông và người được cấp giấy phép của chúng tôi. Ngoài những quy định khác được nêu rõ ở trong Điều Khoản Sử Dụng này và trừ khi được sự cho phép của pháp luật, Quý khách không được thực hiện (và không được cố gắng thực hiện) những việc nêu dưới đây:

  • (a) Sử dụng, sao chép, tái chế, xuất bản lại, chỉnh sửa, tạo ra tác phẩm nhái hoặc sử dụng bằng cách nào khác bất kỳ phần nào của trang thông tin cho mục đích công cộng hoặc thương mại;
  • (b) Phân phát, sửa đổi hay làm xáo trộn bất kỳ phần nào của trang thông tin;
  • (c) Tạo ra các tác phẩm nhái của hoặc từ bất kỳ phần nào của trang thông tin;
  • (d) Bán, cho thuê, cấp phép, chuyển nhượng, hoán đổi hoặc chuyển quyền của Quý khách trong Điều Khoản Sử Dụng này; hoặc
  • (e) Cho phép hay giúp người khác thực hiện các hành vi được quy định từ mục (a) đến (d)
TOP
×
x