Color picker online - Công cụ lấy mã màu online 2024

Loading...

Chọn mã màu:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

Hoặc nhập:

Nhập sai

Hoặc chọn:Màu đã chọn:Black Text

Shadow

White Text

Shadow
RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue

Trên đây là công cụ giúp bạn chọn nhanh mã màu mà bạn yêu thích bằng cách click vào phần bản đồ màu ở công cụ lấy màu trên, tiếp đó bạn sẽ nhận được mã màu hex, rgb và hsl ở cột bên cạnh. Ngoài ra công cụ này còn tạo tự động danh sách các màu sắc sáng hơn (lighter) và màu sắc tối hơn (darker) để bạn có thêm lựa chọn cho nhu cầu lấy màu của bạn. Nếu bạn không tự chọn được màu đẹp, hãy tham khảo ngay bảng mã màu đẹp 2024 với hơn 6400+ mã màu đẹp nhất.

công cụ lấy mã màu online, color picker online, phần mềm lấy mã màu, công cụ lấy màu color picker, color picker tools

TOP
×
x