Tính tổ hợp online Cᵏₙ 2024

Loading...
C
=
0

Trong đó 0<=k<=n

* Ví dụ: C35, C24

Tổ hợp là gì?

Trong toán học, tổ hợp là cách chọn những phần tử từ một nhóm lớn hơn mà không phân biệt thứ tự. Theo định nghĩa, tổ hợp chập k của n phần tử là một tập con của tập hợp mẹ S chứa n phần tử, tập con gồm k phần tử riêng biệt thuộc S và không sắp thứ tự.

Ví dụ: Có 3 quả gồm: {Táo, Lê, Cam}. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 quả trong 3 quả trên?

Với trường hợp này có thể dễ dàng đếm được có 3 cách chọn 2 quả từ 3 quả trên. Đó là: {Táo,Lê}; {Táo,Cam}; {Lê,Cam}. Ta gọi đây là tổ hợp chập 2 của 3 phần tử.

Công cụ tính tổ hợp online 2024

Công cụ tính tổ hợp online này không chỉ giúp bạn tính ra kết quả của phép tính tổ hợp chập k của n phần tử mà còn giúp bạn liệt kê ra tất cả các phép chọn với kích thước là k trong tổ hợp n phần tử.

Ví dụ: nếu bạn có một tập hợp từ 3 phần tử, {A, B, C}, tất cả các kết hợp có thể có của kích thước 2 sẽ là {A, B}, {A, C} và {B, C}. Tức là sự kết hợp ở đây là sự kết hợp của k lấy n tại một thời điểm mà không lặp lại. Tổng số các kết hợp có thể có, như được hiển thị trong Tổ hợp - kết hợp, sắp xếp và hoán vị, là

Tổ hợp chập k của n phần tử

Để sử dụng trình tạo kết hợp ở trên, bạn cần điền vào tập hợp (theo mặc định nó bao gồm các phần tử A, B, C, D và E) và chọn kích thước kết hợp. Tất cả các kết hợp sẽ được tạo bằng cách sử dụng một thuật toán.

Nếu bạn không cần liệt kê một danh sách các phần tử cụ thể và danh sách các lựa chọn mà chỉ cần tính kết quả của phép tính tổ hợp chập k của n phần tử, hãy sử dụng công cụ tính tổ hợp online ở tab thứ hai.

Ứng dụng của công cụ tính tổ hợp online này, bạn có thể áp dụng trong việc chia nhóm một cách nhanh chóng dựa vào các cách sắp xếp khác nhau của các phần tử.

công cụ, tiện ích, web, app, phần mềm tính tổ hợp online, chọn k phần tử trong n phần tử, số tổ hợp chập k của n phần tử, tổ hợp chập 3 của 5

TOP
×
x