Tính lịch trả nợ với dư nợ gốc ban đầu online 2024

Loading...
Số tiền vay VNĐ
Số tháng vay
Lãi suất % năm
Ngày giải ngân

Công thức tính lãi suất và số tiền phải trả hàng tháng theo dư nợ gốc (ban đầu)

  • Số dư nợ gốc còn lại = Dư nợ ban đầu – Dư nợ gốc đã thanh toán hàng kỳ.
  • Lãi cố định phải trả hàng tháng = Dư nợ gốc ban đầu * lãi suất đang áp dụng

Ví dụ: Bạn vay 300.000.000 mua xe ô tô với thời hạn 5 năm (= 60 tháng), lãi suất là 10%/ năm.

- Tiền gốc phải trả hàng tháng = 300.000.000/60 = 5.000.000 VNĐ (5 triệu)
- Tiền lãi phải trả hàng tháng = 300.000.000 x 10/100/12 = 2.500.000 VNĐ
- Tổng tiền phải trả hàng tháng = Tiền gốc phải trả + Tiền lãi phải trả = 5.000.000 + 2.500.000 = 7.500.000 VNĐ

Cách tính lãi suất và số tiền trả hàng tháng theo dư nợ gốc

  1. Nhập số tiền bạn vay
  2. Nhập số tháng bạn vay. (Tối đa 300 tháng)
  3. Nhập lãi suất vay/năm
  4. Nhập ngày giải ngân (ngày ngân hàng xuất tiền cho bạn)
  5. Ấn nút Tính lịch

công cụ, tiện ích, công thức tính lãi suất, lịch trả lãi theo dư nợ gốc, dư nợ ban đầu

TOP
×
x